Ročník 1988 – 1989

Jméno Bydliště Věk
Simona Balcarová Bystré 13
Jan Bartoš Bystré 13
Pavla Bartošová Bystré 12
Václav Drašnar Bystré 13
Michal Dusílek Bystré 14
Jitka Dusílková Bystré 12
Šárka Dusílková Bystré 14
František Haufer Janov 14
David Horák Bystré 11
Kamil Horák Bystré 13
Miroslav Jamriška Bystré 10
Naďa Jamrišková Bystré 14
Josef Linhart Bohdašín 13
Miroslav Linhart Bohdašín 14
Josef Mach Bystré 14
Anna Maisnerová Bystré 12
Petra Netíková Bystré 13
Robert Střelka Bohdašín 14
Josef Ševc Bystré 13
Markéta Štěpánová Bystré 11
Jiří Tomáš Bystré 12
Kateřina Tomášová Bystré 11

 Schůzka

 První schůzka našeho oddílu se konala 16. 9. 1988. Na této schůzce jsme volili oddílovou radu PO MP:

Předseda: Michal Dusílek
Místopředseda: Václav Drašnar
Sportovní referent: Josef Ševc
Kulturní referent: Jan Bartoš
Pokladník: Josef Mach
Kronikářky: Šárka Dusílková, Petra Netíková
Zástupce ve skupinové radě: Michal Dusílek

 Pan Dusílek nás seznámil s následujícím ročníkem hry Plamen. V tomto ročníku budeme soutěžit s jedním kolektivem rozděleným do dvou soutěžních družstev v kategorii starších.

 Prameny

 Schůzka se konala 28. září 1988. Vedoucí p. Dusílek nás seznámil s iniciativou pionýrů ke 40. výročí založení pionýrské organizace. Na zasedání skupinové rady, která se konala v ZŠ v Dobřanech za účasti našich vedoucích a instruktorů byl stanoven plán naší činnosti pro následující období.

 Iniciativa pionýrů-PRAMENY

 1. Budeme pátrat po historii vzniku našeho oddílu mladých požárníků a jeho úspěších v minulosti.
 2. Uspořádáme besedu s pamětníci vzniku oddílu p. Povolnou a pozveme některé z bývalých členů oddílu.
 3. Zúčastníme se všech sportovních soutěží PLAMEN 1988 – 89.
 4. Nacvičíme kulturní program na výroční členskou schůzi naší organizace SPO, na setkání s důchodci a vítání občánků.
 5. Pravidelně budeme pečovat o vývěsní skříňku našeho oddílu MP.
 6. Provedeme sběr papíru.
 7. Po úspěšném putovním táboře v období prázdnin uspořádáme další společný výlet do míst pro nás zajímavých.
 8. Členové oddílu budou plnit odbornosti MP k získání zájmových odznaků.

 Připravujeme se na branný závod

 Scházíme se jednou týdně a trénujeme na branný závod, který se má konat v neděli 23. října v Kounově. Za pěkného počasí střílíme, házíme granátem a někdy i trochu běháme. Když se udělá šeredně chodíme do klubovny, kde se učíme topografii, kvizové otázky a zdravovědu. V letošním závodě budou startovat dvě hlídky a doufáme, že dobře uspějí.

 Den ČSLA

 Svátek Československé lidové armády se skutečně pojí s obdobím druhé světové války. Tehdy, po velkých vítězstvích sovětských vojsk na jaře a v létě roku 1944, se aktivizovalo i národně osvobozenecké hnutí v českých zemích a na Slovensku. Na Slovensku přerostla partyzánská válka ve Slovenské národní povstání, které se stalo počátkem národní a demokratické revoluce v celém Československu. Na pomoc povstání směřovala především vojska 1. a 4. Ukrajinského frontu  a v sestavě 38. armády bojoval i 1. Československý armádní sbor v SSSR pod velením brigádního generála Ludvíka Svobody. Karpatsko – dukelská operace probíhala v mimořádně těžkých podmínkách hor. Přesto sovětští a naši vojáci obranu nepřítele zdolávali a nakonec se jim podařilo v Dukelském průsmyku překročit naše státní hranice. Stalo se tak 6. 10. 1944 a od toho dne začalo osvobozování Československa od fašistických okupantů.

 Branný závod

 Branný závod se uskutečnil 23. 10.  v Kounově. Za chvíli po příjezdu se konalo slavnostní zahájení. Naše první hlídka si vylosovala číslo 18 a druhá číslo 11. Vybíhali jsme tedy dost pozdě. Po doběhnutí poslední hlídky proběhlo vyhlášení vítězů. Druhá hlídka se umístila na prvním místě a první na místě druhém.

 1. výročí vzniku Československa

 Dne 28. října 1988 oslavila naše vlast 70. výročí svého vzniku. Tehdy před sedmdesáti lety vznikl samostatný stát – Československá republika. I my si přejeme, aby naše vlast vzkvétala pro šťastný život nás všech.

 Sběr papíru

 V sobotu jsme se rozhodli pro sběr starého papíru. Vzali jsme si vozíky a začali jsme ho snášet odkud se dalo. Pan Dusílek nakonec nasbíraný papír odvezl. Bylo ho celkem 1060 kg. Nejvíce práce bylo s odpadem starých papírových pytlů, které bylo třeba vyčistit od umělých hmot.

 Jdeme do divadla

 Divadelní představení „ Helenka je ráda aneb Slaměný klobouk “ sehrál v naší obci rychnovský divadelní soubor. Přístup měly i děti, a tak jsme se domluvili a šli se pobavit. Bylo to pěkné divadlo, při kterém jsme se moc nasmáli. Dětí se sešlo hodně, celé dvě přední řady. Představení se konalo 19. listopadu 1988.

 Měsíc přátelství

 Oslavy měsíce přátelství se SSSR jsme si připomněli na besedě, která byla uspořádána 25. listopadu v naší klubovně. Promítané filmy nás zavedli do sovětských velkoměst, Treťjakovské galerie a přírodních krás SSSR. Beseda se nám velmi líbila a sešlo se nás 21.

 Beseda

 Patnáctého prosince 1988 u nás proběhla beseda o malíři Mikoláši Alšovi a jeho výzdobě Národního divadla. Uspořádal ji pro nás p. Frynta z Olešnice. Vyprávěl nám o životě a dílech tohoto význačného malíře. Beseda byla zajímavá a moc se nám líbila. Přítomno bylo 15 dětí z našeho oddílu.

Výroční schůze ZO SPO

V pátek 13. 1. 1989 se konala Výroční schůze. I my jsme měli připraven kulturní program, s kterým jsme také vystoupili. Po přednesu básniček následovalo občerstvení, při kterém jsme si užili dost legrace. Na této schůzi byli naši bývalí členové MP Alena Machová a Jan Franc slavnostně přijati za členy SPO. Domů jsme se odebrali asi o půl desáté, i když se nám moc nechtělo.

 Pátráme po historii vzniku oddílu

 Dříve než přistoupíme k pátrání po vzniku oddílu, připomeneme si krátce činnost mládeže v organizaci Sboru požární ochrany. Dospělí požárníci vždy pečovali o svoje nástupce, mládež i dorost. Kronika ZO SPO nám o tom podává doklad v několika zápisech. Dříve to byla žákovská družstva a družstva dorostenců a dorostenek. Tato vystupovala ve svých cvičeních při různých výročích a požárnických slavnostech. Vystoupení přešla později v soutěže. V novodobé historii máme zaznamenáno, že družstvo žáků, ve kterém cvičili i někteří otcové dnešních členů MP, navázalo na předchozí činnost v roce 1965. Při různých proměnách pokračovalo ve výcviku až do roku 1972, doby vzniku hnutí mladých požárníků Plamen. A zde se již dostáváme k samým začátkům vzniku pionýrského oddílu. Nebylo pro nás celkem obtížné pátrat po historii vzniku. Údaje jsme čerpali z kroniky ZO SPO, almanachu vydaného k 100. výročí ZO SPO Bystré, tří kronik MP, fotodokumentace ZO SPO a amatérských filmů. První zápis v kronice MP je zaznamenán k počátku školního roku 1973 – 74 o účasti na branném závodě. Tehdy byli členy oddílu: Josef Bek, Ilona Čejpová, Ivana Hejzlarová, Vlastimil Krejčí, Mirek Kárník, Hana Martínková, Josef Netík, Miloš Světlík, Jitka Šlitrová, Václav Špaček, Zdeněk Špaček a Milan Tomáš. Začínající a dále potom obětavou vedoucí oddílu byla Gerlinda Povolná. S její prací ji pomáhali Josef Netík, Dana Netíková a Jiří Andrš. Paní Povolná vedla oddíl celá léta až do loňského roku, kdy vedení mládeže převzala Marie Martínková ve spolupráci s předsedou ZO SPO Josefem Dusílkem  a bývalou vedoucí p. Povolnou. Při pomoci vedoucí se postupně vystřídalo několik instruktorů, dřívějších členů kolektivu: Hana Martínková, Jitka Špačková, Stanislav a Leoš Ševcovi, Jiří Povolný, Alena Drašnarová a Alena Machová. V dlouholeté činnosti oddílu se do práce zapojila do dnešních dnů téměř stovka chlapců a dívek často i z okolních obcí Bačetína, Dobřan, Janova, Ohnišova, Sedloňova a Zákraví. Jejich jména můžeme vyčíst v záznamech kronik. Z dřívějších členů oddílu vyrostl i dnešní velitel ZO SPO Zdeněk Martínek, strojník Jiří Tomáš, pokladník Karel Přibyl i úspěšný motokrosový závodník Zdeněk Špaček. I ostatní mladí požárníci zůstali hašení věrni a jsou členy ZO SPO v Bystrém i okolních obcích. Oddíl si po dobu své činnosti vedl poměrně úspěšně. Při své veřejné činnosti provádí brigádnické práce v obci, sběr odpadních surovin, vystupuje v kulturních programech a upravuje svoji vývěsní skříňku. Mimo to pečuje i o svoji zábavu. Nejširší náplní oddílu je požárnický výcvik a soutěže PLAMEN. O roku 1972 se MP zúčastnili všech okresních soutěží PLAMEN a devíti krajských kol, ve kterých reprezentovali okres Rychnov nad Kněžnou. Počtem umístění je oddíl MP nejúspěšnější v okrese. Největším úspěchem bylo vítězství v krajském kole v Kostelci nad Orlicí v roce 1976 a týdenní reprezentace východočeského kraje na Celostátním srazu mladých požárníků ve Vysokých Tatrách. Za své úspěchy oddíl obdržel čestná uznání okresních, krajských a ústředních orgánů SPO a odvezl si ze soutěží mnoho věcných cen. Historie pionýrského oddílu MP v Bystrém je velmi bohatá a my si přejeme, abychom dosahovali dobrých výsledků jako naši předchůdci.

 Beseda

 V sobotu 11. 2. 1989 proběhla beseda ke vzniku pionýrského oddílu mladých požárníků v Bystrém. Zúčastnili se jí p. Povolná, zakládající vedoucí oddílu, p. Netík a Alena Machová. Besedu vedl p. Dusílek, který nás seznámil s historií vzniku oddílu a promítl nám filmy ZO SPO z let 1973 – 1975 a činnosti oddílu a soutěžích PLAMEN. Během vyprávění jsme také dostali malé občerstvení. Beseda byla poutavá a všem se líbila. Na závěr nás p. Netík seznámil s dodržováním požární prevence mládeže.

 Odborky

 Osmnáctého února 1989 se měly skládat zkoušky odbornosti. Již 14 dní předem dostal každý od vedoucího oddílu otázky k naučení. Zkoušení provedl p. Dusílek a p. Netík. Ke zkouškám musel každý vypracovat zkušební testy, které připravil p. Dusílek. Zkoušky odbornosti složilo 10 členů, z toho 6 preventistů a 4 kronikářky. Kronikářky dostaly za úkol zapisovat si celoroční činnost oddílu a zhotovit k ní ke konci ročníku Plamen vývěsku. Preventisté vyvěsí k měsíci požární ochrany plakátky o prevenci po obci a zhotoví vývěsní skříňku.

 Schůzka

 V sobotu jsme se sešli ve dvě hodiny u hasičárny. Bylo pěkné počasí, tak jsme se rozhodli pro běhání štafety požárních dvojic. Sešli jsme se v malém počtu, a proto jsme museli sestavit družstvo ze dvou štafet. Moc nám to nešlo, ale když přijeli kluci bylo to docela dobrý. Asi ve čtyři hodiny nám p. Dusílek řekl, že už nás nebude trápit, a tak jsme se utahaní odebrali domů.

Výtvarná soutěž

Ku příležitosti března – Měsíce požární ochrany se koná výtvarná soutěž „ Požární ochrana očima dětí “ . Náš oddíl se jako již každoročně této soutěže zúčastnil. Malovali jsme obrázky, které se nějak vztahovali k požární prevenci. Z nich jsme vybrali 11 nejlepších prací a zaslali do soutěže. Bylo to pět obrázků z prvního družstva a šest z druhého družstva. Pevně věříme, že uspějí.

 Setkání důchodců

 V neděli 16. dubna 1989 se konalo setkání důchodců. K této příležitosti jsme měli připraven kulturní program. Po našem vystoupení následovalo malé občerstvení a poté dostala slovo paní Čtvrtečková, kronikářka naší obce. Této besedy se zúčastnil také pan Resl ze Sněžného, který vyprávěl o ochraně přírody Orlických hor. Beseda se nám všem líbila a odnesli jsme si z ní hodně zážitků.

 Pionýrský den

 Ke 40. výročí založení pionýrské organizace se i náš oddíl MP zúčastnil oslav na ZŠ v Dobřanech. Po slavnostním zahájení se začalo s oceňováním pionýrů, mezi kterými byli i někteří členové našeho oddílu, Čestná uznání okresního výboru pionýrské organizace byla předána našim vedoucím Gerlindě Povolné a Josefu Dusílkovi. Potom vystoupil každý oddíl se svým kulturním programem. Z našeho oddílu účinkovali v hraných scénkách M. Dusílek, V. Drašnar, J. Bartoš a J. Ševc. Na odpoledne jsme připravili s dalšími oddíly MP požárnické závody pětičlenných družstev v džberovkách a štafetě požárních dvojic. Naše dvě družstva se umístila na 1. a 2. místě.

 Jarní směna

 V sobotu 22 .4. 1989 se konala jarní směna NF. Při této směně jsme uklízeli okolí požární zbrojnice po prováděném výkopu veřejného vodovodu. Dále jsme uhrabali trávníky na náměstí a před pohostinstvím.

 Vycházka k ohni míru

 Již každoročně se u nás 30. dubna pálí oheň míru. Kluci začali se stavbou hranice už týden předem, aby se všechno stihlo. V 8 hodin se od čekárny vypravil lampiónový průvod vzhůru na Bučinu. U ohně byla velká legrace a sešlo se mnoho dětí z celé obce, přibližně 32.

 1. máj

 Prvomájové oslavy v Dobrušce jsme navštívili společně. Sešlo se nás 15, někteří i se svými rodiči.

 1. květen

 Výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou jsme si připomněli na besedě 6. 5. 1989. Potom nám p. Dusílek promítl vzpomínkový film na tyto události. Besedu navštívili i naši mladší kamarádi. Celkem se nás sešlo 24 dětí.

 Cesta za pokladem?

 Velmi nás zaujalo vyprávění kronikářky naší vesnice paní Čtvrtečkové o bývalém dole na těžbu rudy. Jeho šachta by se měla nacházet na Dolech v údolí Zlatého potoka. Uspořádali jsme malou vycházku, při které jsme se na ta místa zašli podívat. Vše jsme dobře prohledali, ale nic nenašli. Není asi lehké hledat poklady.

 Připravujeme se na obvodové kolo

 Už déle než měsíc trénujeme na obvodové kolo hry Plamen. Scházíme se třikrát týdně a podle počasí buď běháme štafetu, útok a ostatní disciplíny, nebo vážeme v klubovně uzle. Jelikož nám chodí do oddílu hodně dětí, vytvořili jsme dvě družstva, s kterými budeme soutěžit. Pevně věříme, že se dobře umístí.

 Pohoří

 V sobotu 20. 5. 1989 se uskutečnilo obvodové kolo hry PLAMEN. Odjeli jsme autobusem do Pohoří. Po slavnostním nástupu jsme obdrželi rozpis disciplín a vylosovali startovní čísla. Na všech disciplínách se nám dařilo docela dobře. I druhé družstvo nebylo nejhorší. Pan Dusílek nám rozdal lístky, na které jsme dostali párek a limonádu. Celkově se první družstvo umístilo na 1. místě a druhé na 7. místě.

 Dětský den

 V neděli 28. 5. 1989 se konal na koupališti Dětský den. Bylo pro nás připraveno několik soutěží. Střelba, hod granátem, skoky v pytlích, chůze na chůdách a další. Na závěr jsme dostali limonádu a párky, které jsme si nad ohněm opekli. Dětský den se nám moc líbil, i když ze začátku trochu pršelo.

 Příprava na okresní kolo

 Scházíme se stále třikrát týdně a pilně trénujeme na okresní kolo. Musíme si znovu opakovat kviz a topografické značky, protože jsme to už pozapomněli. Ostatní disciplíny však nedáváme stranou. Všechny znovu zkoušíme a snažíme se je alespoň trochu vylepšit. Doufáme, že i v tomto kole uspějeme.

 Kostelec nad Orlicí

 Pátek

Po příjezdu do Kostelce n. O. pršelo, ale i přesto jsme se dali do stavění stanů. Potom jsme si šli vylosovat startovní číslo. Vylosovali jsme si číslo 20, takže jsme vybíhali jako poslední. Když jsme doběhli, navečeřeli jsme se a zalezli do stanů, protože začínala být zima.

 Sobota

Ráno jsme se probudili velkou zimou. Nikomu se ze spacáků moc nechtělo, ale nakonec jsme vylézt museli. Umístění ve všech disciplínách jsme měli celkem dobré, takže jsme nakonec skončili na prvním místě. Cestou domů jsme se zastavili na Letních slavnostech míru a československo – sovětského přátelství v Častolovicích.

 Příprava na krajské kolo

 Po našem vítězství v okresním kole jsme zahájili přípravu na kolo krajské. Snažíme se zlepšit ve všech disciplínách, také trénujeme střelbu, hod granátem, kviz a topografické značky na branný závod. K tomuto všemu nám přibyla příprava kulturního programu, který je součástí soutěže.

 Žamberk

 V pátek v 8 hodin jsme dojeli autobusem do Žamberka. Když jsme dorazili na místo, obdrželi jsme klíče od chatek a šli se ubytovat. Po slavnostním nástupu jsme si vylosovali startovní číslo a odjeli autobusem ke startu branného závodu. Po jeho skončení následovaly uzle a kulturní program. Druhý den ráno jsme si vylosovali jiné číslo a začali plnit ostatní disciplíny. Po obědě se konala soutěž v požárním útoku a potom jsme už měli volno. V neděli ráno jsme hned po snídani začali balit. Dopoledne se ještě běhali závody jednotlivců a po obědě se konalo vyhodnocení soutěže. Naše družstvo obsadilo 2. místo v krajském kole hry PLAMEN.

 Napsali o nás:

 „ Krajského kola soutěže mladých požárníků a družstev dorostenců a dorostenek, které se uskutečnilo ve dnech 23. – 25. června v Žamberku, se také zúčastnili zástupci našeho okresu. Pionýrský oddíl mladých požárníků z Bystrého, vedený Josefem Dusílkem obsadil velmi pěkné druhé místo a navíc polovina jeho členů získala v přeboru jednotlivců první výkonnostní třídu. Soutěžní družstvo dorostenek ze ZO SPO AZNP Kvasiny skončilo na 8. místě, v přeboru jednotlivců si příkladně vedla Věra Blažková, jíž se podařilo z devadesáti účastnic zvítězit. Třetí místo vybojovala Zdena Blažková. Dorostenci ze ZO SPO Spáleniště skončili na devátém místě. “

 Jiskra Rychnovska, 13. července 1989

 Mezinárodní soutěže požárníků CTIF konané v červenci ve Varšavě se zúčastnil instruktor našeho oddílu Leoš Ševc jako člen družstva mladých požárníků z Bačetína, reprezentujících ČSSR.

 Jak soutěžíme?

 Skončil ročník soutěže Plamen 1989. Výsledky, které v něm oddíl dosáhl můžeme hodnotit jako dobré. V podzimním branném závodě v Kounově obsadila naše družstva 1.  a  2. místo. V obvodním kole v Pohoří jsme se umístili na 1. a 7. místě. Vyhráli jsme okresní kolo v Kostelci nad Orlicí. Při naší desáté účasti v krajském kole jsme po třináctileté pomlce opět vystoupili na bednu a obsadili v Žamberku 2. místo. Členové družstva P. Netíková, Š. Dusílková, M. Dusílek, F. Haufer a M. Linhart splnili limity 1. výkonnostní třídy. Soutěž pion. oddílů při ZŠ Dobřany, pořádanou ke 40. výročí založení PO jsme vyhráli a obdrželi autodráhu. Mladší družstvo se zúčastnilo soutěže  „ O pohár JZD Mír v Dobrušce “ a obsadilo 9. místo. Z družstva odchází do kategorie dorostu 6 členů, a proto přejeme novému družstvu do nastávajícího ročníku zopakování letošních úspěchů.

 „ Prázdninová opakování “

 Pro účastníky 2. běhu pionýrského tábora mladých obránců vlasti z Nového Město nad Metují, kteří tábořili na koupališti v naší obci jsme uspořádali v neděli 6. 8.  Požárnické odpoledne. Pan Netík zopakoval zásady dodržování dětské požární prevence a p. Dusílek seznámil s organizací práce mladých požárníků a výsledcích oddílu. Soutěžili jsme ve džberovkách, vázání uzlů a štafetě požárních dvojic. Členové požárního útvaru z Dobrušky provedli zásah pěnou z cisternového automobilu a nakonec nás pokropili. Za provedení ukázky jsme obdrželi diplom vedoucího pionýrského tábora.