1983

Požární preventivní prohlídky jsou prováděny obdobně jako v létech předcházejících a 7 členů organizace při nich odpracovává 236 hodin. Výcvikové úkoly organizace plní dle svých plánů činnosti přípravou 2 námětových cvičení, pravidelnou účastí na poradách okrsku a kontrolou požární výzbroje a výstroje i údržbou techniky, o kterou dobře pečují Jiří Andrš a Jiří Tomáš. V tomto roce okrsková soutěž probíhá v Dobrém a družstvo mužů zde obsazuje 2. místo.

Velitel sboru Zdeněk Martínek se účastní 14 denního školení velitelů v Bílých Poličanech.

Organizace řeší i problémy v práci s mládeží sestavením nového družstva pro soutěže mladých požárníků PLAMEN. Několik členů organizace napomáhá vedoucí mládeže ve výcviku, neboť družstvo je ve velké většině sestaveno z nových,nezkušených dětí. Účastní se znovu okresního setkání hry PLAMEN v Kostelci nad Orlicí a zde obsazuje 8. místo.

Při veřejných pracích pro MNV je odpracováno 360 hodin, 16 členů provádí v 189 brigádnických hodinách opravu nátěrů prodejny – střech, okapů, podhledů a zábradlí.

Bylo usušeno 72q sena a odevzdáno 320 kg papíru na sběr.

Výroční členská schůze v závěru roku se koná za účasti krajského předsedy SPO s. Duzbaby a bývalé členky s. Lenfeldové zástupkyně OV SPO. Organizaci je udělen diplom ZO SVAZARM Dobřany za pomoc při zajišťování průběhu a bezpečnosti autokrosu.