Dětský kolektiv

Činnost s mládeží je nedílnou součástí činnosti každé perspektivní společenské organizace. Jedině tato práce totiž přináší cenný zdroj osobností, které budou utvářet podobu organizace v budoucnosti. Nejinak je tomu i u našeho sboru.

Sbor věnuje práci s dětmi již dlouhá léta značnou pozornost. Od zapojení žákovského družstva v roce 1972 do celostátní hry PLAMEN zařazuje do činnosti každoročně příslušníky nejmladší generace hasičů.  Cílem této trpělivé práce je rozšiřovat a zkvalitňovat znalosti, návyky i všestranné zájmy dětí ve všech oblastech a účelně tak naplňovat jejich volný čas.

Nástup dětí do nového ročníku hry PLAMEN zahajujeme přípravou na Závod požárnické všestrannosti, jehož součástí jsou otázky z oblasti požární ochrany. Závod je uspořádán tak, aby vedl děti k fyzické zdatnosti a znalostem z požární ochrany. Jeho náplní je střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, překonání překážky po vodorovném laně, základy první pomoci a práce s buzolou a mapou.

V zimních měsících navštěvují členové kolektivu plavecký bazén v nedaleké Dobrušce, připravují se na jarní soutěže. Učí se vázat různé druhy uzlů a seznamují se s technickými prostředky používanými v požární ochraně.

Jarní období je zaměřeno na dokonalé zvládnutí požárně technických disciplín. V této době se mladí hasiči scházejí nejraději, ale také nejčastěji, neboť prakticky přijdou do styku s požární technikou, velice přitažlivou pro děti. Osvojují si práci s hadicemi, nacvičují požární útok s použitím vody, rádi soutěží v disciplínách CTIF. Svou zdatnost zkoušejí při zdolávání překážek, které jsou používány při požárních soutěžích.

Nejvíce se členové kolektivu těší na celoroční vyvrcholení činnosti, kterým je okresní kolo hry PLAMEN, kde vše, co se za rok naučili mohou předvést formou soutěže. Tato soutěž je jednou z odměn celoroční práce, neboť je spojena s tábořením ve stanech po dobu dvou nebo tří dnů. Je milé se dívat, s jakou chutí a elánem svádějí mladí mezi sebou skutečné boje.

Odměnou organizace za jejich celoroční dobrou činnost, přední umístění v soutěžích a vzornou reprezentaci organizace je jim návštěva kulturních představení, účast na výletech pořádaných SDH a prázdninovém putovním táboře, setkání s ostatními kolektivy.

Během celé roční činnosti kolektiv dokumentuje svoji činnost v samostatně vedené kronice. Kolektiv napomáhá v obci při společných akcích, jarním úklidu a čištění koupaliště.

Za vším co bylo s mládeží vykonáno a přineslo vynikající výsledky ve výchově mladé generace hasičů v Bystrém je třeba vidět i práci těch, kteří se o výchovu našich dětí starají. V dobách minulých to byla především Gerlinda Povolná, která nehledě na svůj volný čas, se této náročné práci věnovala řadu let. V dobách, kdy ještě organizace nevlastnila klubovnu, svolávala děti ke schůzkám i do svého vlastního bytu. Její vřelý vztah k mládežnickému kolektivu, porozumění dětem a příkladná výchova byly oceněny vyššími orgány sdružení. Za její práci jí patří upřímné poděkování nejen našeho SDH, ale i celé obce. Dlouholeté zkušenosti z práce s mládeží předává při přípravě soutěžních družstev na různá kola hry PLAMEN Josef Netík. Poděkování si však zaslouží i další členové, kteří působili nebo dosud působí jako vedoucí kolektivu mladých hasičů. Jsou to především: Marie Martínková, Hana Potůčková (Martínková), Alena Hvězdová (Machová), Josef Dusílek, Josef Andrš, Michal Dusílek aj. .

A co dělají naši odchovanci? Za dobu téměř třiceti let prošlo naši výchovou asi 80 chlapců a 40 dívek. Někteří byli i z okolních obcí Bačetína, Dobřan, Domašína, Janova, Ohnišova, Sedloňova, Zákraví a mnozí z nich zůstali dodnes požární ochraně věrni. Náš místostarosta Zdeněk Martínek, strojník Jiří Tomáš nebo pokladník Karel Přibyl jsou toho příkladem. Jiní pomáhají jako pomocní vedoucí, nebo soutěží v družstvech mužů, žen v požárním sportu. Všichni však při setkání vzpomínají na družné, kamarádské chvíle v kolektivu mladých hasičů.