1985

Tento rok v organizaci je zahajován pořádáním požárnického plesu a přednáškou o požární prevenci uspořádanou při plenárním zasedání MNV. Požární preventivní prohlídky prováděly 4 prohlídkové skupiny v 87 objektech, 2 rekreačních objektech a 6 provozovnách. Námětové cvičení bylo v květnu uspořádáno v naší obci ve spolupráci se sborem z Dobřan. Organizace plnila úkoly výcvikového roku a pravidelně se účastnila okrskových porad. Požární dozor byl prováděn při akcích konaných organizacích SVAZARM Dobřany a to při motokrosu a autokrosu.

Soutěže v požárním sportu v Dobrém se zúčastnilo družstvo mužů a nově ustavené družstvo žen. V rámci okrsku obsadily ženy 1. místo a muži 2. místo.

Mladí požárníci navazují na dřívější úspěchy a umísťují se ve hře PLAMEN v obvodním kole v Opočně na 1. místě a v okresním kole v Solnici na 2. místě. Při kulturních akcích vystupují na setkání důchodců a vítání občánků v obci,pořádají setkání s mladými ochránci přírody z olešnické školy a s putovním táborem navštěvují oblast Teplicko – Adršpašských skal.

Organizace uzavírá dohody se členy o převzetí prostředků požární ochrany do socialistické péče a účastní se oslav 100 let ZO SPO ve Sněžném.

V akci Z na započaté výstavbě vodovodu členové odpracovávají 470 hodin a 304 na zvelebování životního prostředí, dokončují nátěry dřevěných obkladů prodejny Jednoty, odevzdávají 22 q sušeného sena a 38 q železného šrotu.

V usnesení výroční členské schůze je zakotveno pořádání oslav 100 let trvání sboru, vydání pamětního almanachu, pořádání ples a účast družstev v SPD. Organizace čítá 53 členů, z toho 11 žen.

Okresní konference konané 23. listopadu v Černíkovicích se za naši organizaci účastní delegáti Josef Dusílek, Josef Netík a Hana Martínková.

V soutěži „ O nejlepší Základní organizaci Svazu požární ochrany v okrese Rychnov nad Kněžnou “ za rok 1985 jsme obsadili s počtem 433 bodů 3. místo ze 137 hodnocených organizací. Také 14. okrsek, jehož jsme členy získal prvenství.

Dne 17. 12. 1985 byl schválen nový zákon o požární ochraně č. 133, který nabude platnost 1. 7.1986. Zákon směřuje především k účinnější preventivní ochraně socialistické ekonomiky. Jsou zde zakotveny základní povinnosti orgánů a organizací při ochraně před požáry. K podstatným změnám dojde ve státní správě nově vytvořeným Sborem požární ochrany.