1886

Otvíráte knihy pamětí. Některé pasáže zápisů uvádíme v původním znění, jakožto ukázku českého slovosledu, písma a způsobu popisu událostí před více než 100 lety. Zápisy jsou psány se všedností a prostotou lidí, kteří je tehdy zaznamenávali a nám by se snad ani lépe nepodařilo je předat dnešním generacím.

V dochované listině stanov dobrovolného hasičského sboru v Bystrém se dovídáme, že stanovy byly podány ke schválení dne 25. března 1886.

Výpis z knihy „ Protokol (Pamětní kniha) Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém nad Metují – kniha I. “

1) Roku 1886 se usneslo obecní zastupitelství v Bystrém, že zde bude zřízen sbor dobrovolných hasičů. Byla svolána schůze a zapsáni tito členové:

Josef Dyntar, čís. 7

Hartman František – kapelník, čís. 39

Hejzlar Josef, čís. 34

Marek Jan, čís. 23

Andrš Antonín, čís. 46

Dyntar Josef – hudebník

Tencar František – hudebník

Balcar Čeněk, čís. 37

Roubal Antonín, čís. 5

Remeš Josef, čís. 4

Goldschmid Simon, čís. 2

Kejval Josef, čís. 33

Heiniš Antoni

Dyntar Josef, čís. 63

Remeš Josef, čís. 79

Andrš Jan, čís. 20

Hartman František, čís. 1

Dyntar Antonín, čís. 65

Čtvrtečka Josef, čís. 25

Ježek Josef,čís. 64

Černý Josef – kočí u Přibylů

Ježek Jan, čís. 74

2) První volba spolkového výboru

Členové byli svoláni na neděli 27. června roku 1886 k volbě výboru. Přítomno bylo 24 členů, volbu zahájil obecní starosta Andrš Antonín.

Většinou hlasů byl zvolen za předsedu Andrš Antonín, č. 46. Většinou hlasů byli také zvoleni:

velitel: Josef Dyntar, č. 7

podvelitel: Jan Marek, č. 69

cvičitel: Josef Marek, řezník

jednatel: Vincenc Balcar

nadlezec: Josef Hejzlar

sbormistr: František Hartman

3) Dne 3. června zakoupila obec Bystré pro sbor dobrovolných hasičů stříkačku od firmy F. Smekal. Jmenovaným zástupcem této firmy byl pan Heler.

Citát: kniha I. , zápis r. 1886, autor neznám

„ Dne 5. měsíce července t. r. v pondělí po dobřanské pouti se jelo pro stříkací stroj, který byl zaslaný drahou do Nového Města nad Metují. Jelikož všichni členové byli velice nadšení pro tento nový sbor hasičský, šli sme naproti vstříc témuž novému stroji s hudbou čele a novém plátěném stejnokroji, ach, to bylo radosti k nevypsání.

4) Následující neděli dne 11. měsíce července se zkoušel tento nový stříkací stroj. Zástupce oné firmy p. Heler přijel a nejprve celý stroj rozdělal a zase složil, přitom poučoval, jaký která věc má účel, co by se mohlo pokaziti, kdyby se vše řádně nesložilo. Potom se zkoušela s vodou i viděli jsme, že jest to řádný stroj, že výborně stříká a že svému účelu docela vyhovuje.

Potom ji starosta obce u přítomnosti obecného zastupitelstva odevzdal hasičskému sboru k opatrování a k upotřebení hasičským výkonům, což sbor hasičský s díkem přijal. Potom byl nový stroj dopraven do zbrojnice, kde se jedna stříkačka staršího systému nalézá. Tato stará stříkačka byla koupená roku 1839, dodaná do obce Bystré ze Přepych za Opočnem.

5) Dne 18. července o čtvrté hod. ráno dán byl poplach, že v sousední obci Janově vypukl požár, i sešli se ihned členové našeho mladého sboru a ujížděli jsme k prvnímu požáru.

Když jsme přijeli do Janova, viděli jsme, že to hoří stavení Josefa Dyntara, čís. 4, zřídili jsme rychle stříkačku a počali jsme hájiti poblíže stojící stodolu, neb tam mnohé věci byli uschovány, potom když nebezpečí minulo, hájili jsme světnici, která jest ze dřevěného roubení zbudovaná, kterou jsme také uhájili, potom asi o 8. hod. jsme se navrátili do Bystrého, stroj zpět dopravil p. Karel Dyntar rolník z Janova čís . 7.. . “

Konec citátu.

6) Dne 10. srpna vyjíždí 12 členů sboru o 11. hodině dopoledne k požáru v Novém Hrádku.