1972

Požárnický ples a taneční zábava byly uskutečněny na začátku roku. Námětová cvičení v Sedloňově na školu na Polomech, další v Dobřanech. Odznak „ Vzorný požárník III. stupně “ získává 17 členů sboru. Na stavbě koupaliště v akci Z je odpracováno 820 hodin. Sbor zakupuje novou 8 mm filmovou kameru pro zachycování dokumentace organizace.

Člen Josef Netík je na krajské konferenci volen do krajského výboru SPO a členka Věra Lemfeldová se účastní II. sjezdu ČSPO v Ostravě. Zahajuje se hra mladých požárníků PLAMEN a žáci se účastní soutěže ve Slatině n. Z. a Libli.

Starší muže navštěvují představitelé KV SPO a předávají jim pozvání do národního kola SPD do Pardubic. Při návštěvě se prohlídkou kronik seznamují s historií sboru a navštěvují požární zbrojnici.

Na stadiónu v Pardubicích, kde bylo národní kolo uskutečněno, předváděli členové družstva, které mělo věkový průměr 70 let, požární útok a štafetu mimo soutěž. Za vše sklidili obrovský potlesk diváků. Na závěr jim byl předán pohár ONV v Pardubicích a čestné uznání ministra vnitra.

SPD proběhly: obvodní v Dlouhé Vsi, okresní v Ledcích s účastí družstva žen, mužů, dorostenců, a starších mužů, krajská v novém Městě nad Metují s účastí družstva dorostenců a starších mužů.